Intrastat – program do obsługi i wypełniania deklaracji

Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zobowiązani jesteśmy bez okresów przejściowych do składania deklaracji Intrastat.

Dlatego też firma nasza, chcąc zredukować Państwa problemy, opracowała program komputerowy do obsługi deklaracji Intrastat.

Program w pełni zautomatyzowany, z możliwością wysyłania komunikatów XML do krajowego systemu informatycznego administracji celnej oraz generowania wydruków deklaracji Intrastat.

Od 1 maja 2004 roku w Polsce obowiązują dwa systemy prowadzenia statystyki handlu zagranicznego:

  1. Intrastat– System statystyki oparty na ewidencji towarów przemieszczanych w obrębie państw członkowskich UE, składany na dokumentach Intrastat
  2. Extrastat– System statystyki handlu zagranicznego oparty na informacjach zawartych w dokumentach SAD, odnoszący się do towarów spoza UE.

Deklaracje Intrastat składać można do właściwej Izby Celnej wyłącznie w formie elektronicznej (format danych XML) do 10 dnia każdego następnego miesiąca.


Wersja demonstracyjna program u  IS – Intrastat
(JMK Research)


 

Podstawy prawne dotyczące przepisów krajowych stanowią: Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2004 – Rozporządzenie Ministrów z 22 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 159 z 12 września 2003 r. poz. 1538). Rozporządzenia wspólnotowe to Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 z 7 listopada 1991 r. w sprawie statystyki obrotu towarami między państwami członkowskimi (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L316 z dnia 16 listopada 1991 r.) zmienione przez Rozporządzenie Komisji nr 3046/92 z 22 paĄdziernika 1992 roku ustanawiające zasady związane z wdrożeniem i zmianami Rozporządzenia Rady nr 3330/91 w sprawie statystyki obrotu towarami pomiędzy państwami członkowskimi (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L307 z dnia 23 paĄdziernika 1992 r.). Rozporządzenie nr 1182/99 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie Rady nr 3330/91 w sprawie zredukowania ilości danych dostarczanych do systemu INTRASTAT ( Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr L144 z dnia 9 czerwca 1991 r.)