JMK Research Intrastat program szkolenie
 
 
 
 
 

Intrastat - wiadomości

Intrastat

INTRASTAT - wszystko o deklaracji statystycznej Intrastat

 

Podstawy prawne funkcjonowania Intrastat

Przepisy krajowe dotyczące Intrastat

Intrastat - przepisy krajowe   Przepisy krajowe to:
 • Rozporz±dzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniaj±ce Rozporz±dzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
  Dz.U. nr 257, poz. 2154 Dz.U. nr 257, poz. 2154
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie Nomenklatury Scalonej (CN)
  Dz.U. nr 260, poz.2175 Dz.U. nr 260, poz.2175
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (wysokość progów statystycznych na 2006 rok)
  Dz.U. nr 260, poz. 2178 (Dz.U. Nr 260, poz. 2178)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
  Dz.U. nr 282, poz. 2809 Dz.U. nr 282, poz. 2809
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (dotyczy obowiązywania działu 99 CN)
  Dz.U. nr 279, poz.2759 Dz.U. nr 279, poz.2759
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2005 rok (wysokość progów statystycznych na 2005 rok)
  Dz.U. nr 283, poz. 2817 (Dz.U. Nr 283, poz. 2817)
 • Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2004 Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lipca 2003 roku
  Dz.U. nr 159 poz.1538 Dz.U. nr 159 poz.1538
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.
  Dz.U. nr 89, poz.846 Dz.U. nr 89, poz.846
 • Ustawa Prawo Celne art. 98 ust.2 i art. 100 i 101 ust. 3 Ustawy z dnia 19 marca 2004 r. (tekst ujednolicony opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. nr 68 poz.622, nr 273 poz.2703)
  Dz.U. nr 68, poz.622 Dz.U. nr 68, poz.622
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne
  (tekst ujednolicony opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25, poz. 214.)
  (Art.20 powierza Służbie Celnej wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej "INTRASTAT")
  Dz.U. nr 68, poz.623 Dz.U. nr 68, poz.623
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług  ( Rozdział 14 -kurs walutowy)
  Dz.U. nr 97, poz.970 Dz.U. nr 97, poz.970
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst ujednolicony)
  Dz.U. Nr 54, poz.535 Dz.U. Nr 54, poz.535

Przepisy unijne dotyczące Intrastat


  Intrastat - przepisy UE   Przepisy wspólnotowe ( UE ):

 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r., zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
  Dz.U. L 327 z 30.10.2004r. Dz.U. L 327 z 30.10.2004
 • ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 638/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91
  Dz.U. WE nr 102 z 07.04.2004 r. Dz.U. WE nr 102 z 07.04.2004 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 
  Official Journal L 343 , 19/11/2004 P. 0003 - 0019 Official Journal L 343 , 19/11/2004 P. 0003 - 0019 

  Official Journal L 343 , 19/11/2004 P. 0003 - 0019 32004R1982

 

Konsekwencją wprowadzenia Intrastat w Polsce jest uproszczenie dokumentacji w obrocie pomiędzy państwami Unii, wprowadzenie obowiązkowego sprawozdania w transakcjach przywozu i wywozu towarów do i z krajów UE oraz zweryfikowanie poprawności wprowadzonych danych poprzez podłączenie polskiego programu Intrastat do ogólnoeuropejskiego programu EUROSTAT.

Gromadzenie danych począwszy od dnia 1 maja 2004 roku w Polsce odbywa się dwutorowo:

1. Program statystyki handlu zagranicznego oparty na informacjach zawartych na dokumentach SAD dotyczący obrotu towarowego pomiędzy państwami nie należącymi do Unii Europejskiej ( import/eksport ) EXTRASTAT

2. Program statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej zwany Intrastat ( nabycie i dostawa wewnątrzwspólnotowa)

Rozporządzenie dotyczące zeznań statystycznych Intrastat szczegółowo określa tryb, sposób i terminy dokonania zgłoszeń oraz ich korekt.

Określa wzory i sposób wypełniania formularzy przywóz i wywóz w zeznaniach Intrastat.

Wskazuje na właściwość miejscową organów celnych zobowiązanych do przyjmowania deklaracji statystycznych Intrastat oraz w sposób szczegółowy określa sposób i terminy upomnień stosowanych przez izby celne.

Osoby zobowiązane do składania deklaracji Intrastat

Osobami zobowiązanymi do składania deklaracji statystycznych są według art. 97pkt. 2 Ustawa Prawo Celne są osoby fizyczne lub prawne a także jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, uczestniczące w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Wspólnoty i zobowiązane przez to do przekazywania informacji w comiesięcznych deklaracjach Intrastat dla celów ewidencji i statystyki krajowej i ogólnoeuropejskiej.

Osoba zobowiązana w myśl Ustawy dokonuje zgłoszeń Intrastat jeżeli wartość dokonywanych przez nią w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przywozów lub wywozów (liczonych osobno) przekroczyła wartość określaną w danym roku sprawozdawczym jako próg statystyczny.

Progi statystyczne Intrastat

Progi statystyczne ustalane są oddzielnie dla przywozu i wywozu towarów. Są to roczne wielkości obrotów towarowych pomiędzy państwami Unii Europejskiej.

W Polsce obowiązują dwa progi statystyczne dla potrzeb Intrastat , których wysokość podawana jest raz do roku. 

Progi statystyczne w 2005 roku

ruch Próg PODSTAWOWY Próg SZCZEGÓŁOWY
przywóz 300.000 zł 21.000.000 zł
wywóz 500.000 zł 34.000.000 zł

Progi statystyczne w 2004 roku

ruch Próg ASYMILACJI Próg SPECYFICZNY
przywóz 300.000 zł 16.000.000 zł
wywóz 500.000 zł 28.000.000 zł

 

Podstawa prawna: pozycja 1.51.07 (165) „Program Badań Statystycznych statystyki publicznej na 2005 rok, Rozporządzenie Rady Ministrów –Dz.U. nr 283 poz. 2817. 

Próg podstawowy – to próg po przekroczeniu którego podmiot zobowiązany jest do przekazania określonego zakresu danych w deklaracjach Intrastat.

Podmiot, którego obroty będą niższe niż wskazane w progach statystycznych nie jest zobowiązany do składania deklaracji statystycznych Intrastat.

Powyżej progu szczegółowego podaje się w deklaracjach Intrastat przywóz lub wywóz warunki dostawy, rodzaj transportu oraz wartość statystyczną.

W celu złożenia deklaracji Intrastat każde państwo członkowskie należące do Unii Europejskiej może ustalić własną listę osób trzecich, które mogą reprezentować osoby zobowiązane do składania deklaracji.

Osoby zobowiązane do składania deklaracji Intrastat mogą złożyć zeznanie statystyczne poprzez:

 • prokurentów
 • agentów celnych
 • adwokatów
 • doradców podatkowych
 • radców prawnych

Upoważnienie osoby trzeciej do składania deklaracji powinno zostać złożone do właściwego dyrektora izby celnej na piśmie.

Deklaracje Intrastat składa się do właściwych jednostek administracji celnej co miesiąc w formie papierowej lub elektronicznej.

Przy zgłoszeniu elektronicznym, jeżeli osobę zobowiązaną do składania deklaracji Intrastat reprezentuje pracownik nie posiadający „loginu” w systemie Celina-Web-Cel należy złożyć pisemny wniosek do właściwego miejscowo dyrektora izby celnej o nadanie numeru identyfikacyjnego. Wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne oświadczenie bezpieczeństwa oraz upoważnienie pracownika do dokonania zgłoszeń Intrastat w imieniu osoby zobowiązanej.

Deklaracje Intrastat należy złożyć do 10 dnia każdego miesiąca.

Licząc od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego (ściśle przestrzegać terminu), a więc deklaracje Intrastat za miesiąc styczeń składamy do dnia 10 lutego, za miesiąc luty do 10 marca itd.

Zgłoszenie elektroniczne Intrastat należy sporządzić zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji zgłoszeń elektronicznych standardzie XML, publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Deklaracje Intrastat można składać w formie częściowych zgłoszeń zawierających informacje o części dokonywanych przywozów lub wywozów zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej. Okres częściowych zgłoszeń za dany okres sprawozdawczy powinno również zostać złożone do 10 kalendarzowego dnia miesiąca następującego po tym okresie.

Jeżeli zgłoszenie Intrastat nie odpowiada wymogom formalnym, organ celny może odmówić jego przyjęcia i zwrócić je z żądaniem uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku niezastosowania się do wezwania ,organ celny może uznać deklarację za nie złożoną w terminie.

Organ celny może przyjąć Ąle sporządzoną deklarację Intrastat jeżeli nieprawidłowości w jej sporządzeniu nie mają „znacznego charakteru” i mogą zostać usunięte poprzez dokonanie korekty takiego zgłoszenia.

Korekta zgłoszenia Intrastat może polegać na:

1. zamianie zgłoszenia, powodującej zastąpienie w całości uprzednio dokonanego zgłoszenia,

2. zmianie poszczególnych danych w pozycji lub kilku pozycjach zgłoszenia,

3. dodaniu nowych pozycji zgłoszenia

4. anulowaniu jednej lub kilku pozycji zgłoszenia

Korekta deklaracji Intrastat obejmować może nie tylko deklaracje „papierowe” ale również XML – formę elektroniczną.

Jeżeli w miesiącu sprawozdawczym osoba zobowiązana do składania deklaracji nie zrealizowała żadnych obrotów towarowych, wówczas należy dokonać zgłoszenia deklaracji poprzez złożenie tzw. Deklaracji Zerowej w której po wypełnieniu pól identyfikacji podmiotu – pól 1,2,3,4,5 należy wstawić w polu nr 7 oraz w polu 8 wartość zero.

Pozostałe pola w deklaracji (oprócz pola 21) pozostawić niewypełnione.

Podmiot zobowiązany do składania deklaracji statystycznych Intrastat w myśl art. 101 Ustawy Prawo Celne za nie złożenie deklaracji w terminie podlega karze pieniężnej w wysokości 3 tysięcy złotych.

W deklaracjach statystycznych Intrastat nie wszystkie towary objęte są obowiązkiem sprawozdawczości.

Do towarów, których przywóz lub wywóz nie podlega zeznaniom Intrastat należą:

 1. środki płatnicze będące legalnymi środkami płatniczymi oraz papiery wartościowe,
 2. złoto monetarne,
 3. nadzwyczajna pomoc dla obszarów klęsk żywiołowych,
 4. towary korzystające z immunitetu dyplomatycznego,
 5. konsularnego lub podobnego,
 6. towaryprzeznaczone do użytku czasowego, jeśli spełnione są następujące warunki: nie zaplanowano ani nie wykonano uszlachetnienia, oczekiwany okres trwania użytku czasowego jest nie dłuższy niż 24 miesiące, wywóz/przywóz nie musi być deklarowany jako dostawa/nabycie dla celów podatkowych,
 7. towary używane jako nośniki informacji, takie jak dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, plany, taśmy audio i video, CD-ROM-y, przechowujące oprogramowanie komputerowe, stworzone na zamówienie konkretnego klienta lub nie będące przedmiotem transakcji handlowej, jak również towary uzupełniające poprzednią dostawę, na przykład uaktualnienia oraz na które odbiorca nie otrzymuje faktury,
 8. pod warunkiem, że nie są przedmiotem transakcji handlowej: materiały reklamowe, próbki handlowe,
 9. towary do i po naprawie oraz odpowiednie części zamienne (naprawa pociąga za sobą przywrócenie towarów do ich pierwotnej funkcji lub stanu), celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na użytkowanie: może to oznaczać ich przebudowę lub udoskonalenie, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru,
 10. towary wysyłane do krajowych sił zbrojnych stacjonujących poza terytorium statystycznym jak również towary otrzymane z innego Państwa Członkowskiego, które zostały przewiezione poza terytorium statystyczne przez krajowe siły zbrojne, a także towary, które zostały nabyte lub rozprowadzone na terytorium statystycznym Państwa Członkowskiego przez siły zbrojne innego państwa członkowskiego tam stacjonujące,
 11. wyrzutnie statków kosmicznych, podczas wywozu i przywozu poprzedzającego wystrzelenie w przestrzeń kosmiczną, a także podczas wystrzelenia w przestrzeń kosmiczną,
 12. sprzedaż nowych środków transportu przez osoby fizyczne lub prawne będące podatnikami VAT na rzecz osób prywatnych z innych Państw Członkowskich.

Deklaracje statystyczne Intrastat należy składać w walucie krajowej PLN po uprzednim przeliczeniu waluty faktury z uwzględnieniem kursów z dnia jej wystawienia, pamiętając przy tym, że deklaracje Intrastat służą do wykazania faktycznie zaistniałych przewozów towarów pomiędzy krajami należącymi do Unii Europejskiej.

Zasady przeliczania kwot w walucie obcej określone są w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie kursu wymiany stosowanego w celu ustalenia wartości celnej Dz.U. Nr 87, poz. 827.

W celu dokonania zgłoszenia w przywozie należy posłużyć się formularzem DEKLARACJA Intrastat– PRZYWÓZ a w wywozie DEKLARACJA Intrastat– WYWÓZ.

Korekty zgłoszeń deklaracji Intrastat-WYWÓZ należy dokonać na deklaracjach WYWÓZ a korekty zgłoszeń Intrastat-PRZYWÓZ na deklaracjach PRZYWÓZ.

W celu wypełniania deklaracji Intrastat w programie komputerowym wydruki powinny być sporządzone na białym papierze do maszynopisania o gramaturze przynajmniej 70 g/m2 o formacie 210 x 297 mm, o dopuszczalnym odchyleniu od -5 do +8mm. Nadruk w odcieniach szarości.

Do sporządzonych deklaracji Intrastat nie należy dołączać żadnych innych dokumentów w tym również faktur na podstawie których deklaracje zostały sporządzone.

Dokumenty na podstawie których sporządzone zostały deklaracje Intrastat należy zachować do kontroli prze okres 2 lat.

W deklaracjach Intrastat należy wykazać towary wysyłane w celu uszlachetniania z podaniem wartości powierzonego surowca i kosztu usługi. Uszlachetnianie towarów oznacza działanie, którego celem jest stworzenie nowego lub w znacznym stopniu ulepszonego towaru a więc: przetworzenie, budowa, montaż, udoskonalenie, renowacja oraz pomalowanie towaru uprzednio nie pomalowanego.

Naprawa towaru stanowi przywrócenie jego pierwotnej funkcji. Towary przywożone lub wywożone w celu lub po naprawie nie podlegają zgłoszeniu w systemie Intrastat.