JMK Research Intrastat program szkolenie
 
 
 
 
 

WWW.INTRASTAT-FAQ.PL

INTRASTAT

Deklaracja statystyczna INTRASTAT - Często zadawane pytania


To jest wersja INTRASTAT FAQ PL z dnia 17 maja 2005 roku

Wyślij uwagi lub nowe pytania do dr Ewy Grabskiej-Kukulskiej <Ewa.Grabska-Kukulska@jmk.waw.pl>.

FAQ jest aktualizowanie co najmniej raz w miesiącu. Najbardziej aktualna wersja znajduje się tu: FAQ INTRASTAT PL.


Spis treści:

[1] Co to jest INTRASTAT?

[1.1] Jakie przepisy prawne określają w Polsce deklaracje INTRASTAT?

Intrastat - przepisy krajowe   Przepisy krajowe to:

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT
  Dz.U. nr 282, poz. 2809 Dz.U. nr 282, poz. 2809
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (dotyczy obowiązywania działu 99 CN)
  Dz.U. nr 279, poz.2759 Dz.U. nr 279, poz.2759
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2005 rok (wysokość progów statystycznych na 2005 rok)
  Dz.U. nr 283, poz. 2817 (Dz.U. Nr 283, poz. 2817)
 • Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2004 Rozporządzenie Rady Ministrów z 22 lipca 2003 roku
  Dz.U. nr 159 poz.1538 Dz.U. nr 159 poz.1538
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT.
  Dz.U. nr 89, poz.846 Dz.U. nr 89, poz.846
 • Ustawa Prawo Celne art. 98 ust.2 i art. 100 i 101 ust. 3 Ustawy z dnia 19 marca 2004 r. (tekst ujednolicony opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. nr 68 poz.622, nr 273 poz.2703)
  Dz.U. nr 68, poz.622 Dz.U. nr 68, poz.622
 • Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo celne
  (tekst ujednolicony opracowano na podstawie Dz.U. z 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25, poz. 214.)
  (Art.20 powierza Służbie Celnej wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej "INTRASTAT")
  Dz.U. nr 68, poz.623 Dz.U. nr 68, poz.623
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług  ( Rozdział 14 -kurs walutowy)
  Dz.U. nr 97, poz.970 Dz.U. nr 97, poz.970
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst ujednolicony)
  Dz.U. Nr 54, poz.535 Dz.U. Nr 54, poz.535

  Intrastat - przepisy UE   Przepisy wspólnotowe ( UE ):

 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r., zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej
  Dz.U. L 327 z 30.10.2004r. Dz.U. L 327 z 30.10.2004
 • ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 638/2004 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91
  Dz.U. WE nr 102 z 07.04.2004 r. Dz.U. WE nr 102 z 07.04.2004 r.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 
  Official Journal L 343 , 19/11/2004 P. 0003 - 0019 Official Journal L 343 , 19/11/2004 P. 0003 - 0019 

  Official Journal L 343 , 19/11/2004 P. 0003 - 0019 32004R1982

[1.2] Gdzie można kupić bądĄ dostać deklarację INTRASTAT?

Deklaracje zawarte są w programach komputerowych, które w większości przypadków drukują automatycznie deklaracje INTRASTAT PRZYWÓZ i INTRASTAT WYWÓZ. Puste druki deklaracji w formacie PDF można pobrać stąd:

Intrastat przywóz INTRASTAT przywóz,

Intrastat wywóz INTRASTAT wywóz

[1.3] Czy przewidziane są kary za niezłożenie deklaracji?

Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT zobowiązane są do zgłoszenia danych we właściwym miejscu u czasie. Nie wykonanie wskazanych czynności nakłada na organ celny obowiązek udzielenia przewidzianej przepisami(art. 101 ustawy Prawo Celne) kary pieniężnej w wysokości 3 tysięcy złotych. Karę pieniężną organ celny nakłada w drodze decyzji.

[1.4] Czy organ celny może odmówić przyjęcia deklaracji?

Jeżeli zgłoszenie INTRASTAT nie odpowiada wymogom formalnym, organ celny może odmówić jego przyjęcia i zwrócić je z żądaniem uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia wezwania.

[2] Kto jest zobowiązany do składania deklaracji INTRASTAT?

Według ustawy osobą zobowiązaną do składania deklaracji statystycznych INTRASTAT jest osoba, o której mowa w art. 97 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 roku - Prawo Celne jeżeli: wartość dokonanych przez nią w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przywozów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiednich progów statystycznych.

[3] Progi statystyczne

Progi statystyczne ustalane są oddzielnie dla przywozu i wywozu.
Są to roczne wielkości obrotów towarowych po przekroczeniu których,
przedsiębiorcy zobowiązani są do składania deklaracji INTRASTAT.
W Polsce obowiązują dwa progi statystyczne, których wysokość określana jest raz do roku.

[3.1] Jakie były progi statystyczne w 2004 roku?

ruch Próg ASYMILACJI Próg SPECYFICZNY
przywóz 300.000 zł 16.000.000 zł
wywóz 500.000 zł 28.000.000 zł

[3.2] Jakie są progi statystyczne w 2005 roku?

ruch Próg PODSTAWOWY Próg SZCZEGÓŁOWY
przywóz 300.000 zł 21.000.000 zł
wywóz 500.000 zł 34.000.000 zł

[4] Jakie towary ?

[4.1] Czy towary wysyłane lub otrzymywane po uszlachetnieniu zgłaszamy w deklaracjach INTRASTAT?

W myśl rozporządzenia towary wysyłane lub otrzymywane w celu uszlachetniania muszą być zgłaszane do systemu INTRASTAT z podaniem wartości powierzonego surowca oraz kosztu usługi.

[4.2] Czy towary przywożone lub wywożone w celu naprawy podlegają zgłoszeniu INTRASTAT?

Od 1 stycznia 2005 roku towary przywożone lub wywożone w celu naprawy lub po naprawie oraz odpowiednie części zamienne nie podlegają zgłoszeniu w deklaracjach statystycznych INTRASTAT.

[5] Jak wypełnić poszczególne pola deklaracji INTRASTAT ?

Opis wypełniania poszczególnych pól deklaracji i często popełniane błędy opracowano na podstawie rozporządzenia w sprawie deklaracji Intrastat i publikowanego przez służby celne wykazu często popełnianych błędów

.

[5.1] Pole 1 - Okres sprawozdawczy ?

Przywóz Wywóz
Pole to składa się z 4 części:
 • miesiac sprawozdawczy,
 • rok sprawozdawczy,
 • nr zgłoszenia w okresie sprawozdawczym
 • nr wersji zgłoszenia.

PIERWSZA CZĘŚĆ POLA: MIESIĄC SPRAWOZDAWCZY
Należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie miesiaca kalendarzowego, do którego odnosi się deklaracja, w postaci dwóch cyfr arabskich, odpowiednio od 01 dla stycznia, 02 dla lutego, 03 dla marca .... 12 dla grudnia.

DRUGA CZĘŚĆ POLA: ROK SPRAWOZDAWCZY
Należy wpisać dwucyfrowe oznaczenie roku kalendarzowego, do którego odnosi się deklaracja, w postaci dwóch cyfr arabskich, np. 05 - dla roku 2005, 06 - dla roku 2006.

TRZECIA CZĘŚĆ POLA: NUMER ZGŁOSZENIA W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Należy podać numer zgłoszenia INTRASTAT w wywozie w okresie sprawozdawczym. Niedopuszczalne jest powtórzenie tego numeru w danym okresie sprawozdawczym. Liczb nie należy poprzedzać zerami.

CZWARTA CZĘŚĆ POLA: NUMER WERSJI ZGŁOSZENIA
Należy podać numer kolejny wersji zgłoszenia INTRASTAT, określonego w podpolu "Numer zgłoszenia w okresie sprawozdawczym". Każdy kolejny dokument odnoszacy się do danego okresu sprawozdawczego (zgłoszenie INTRASTAT lub korekta zgłoszenia INTRASTAT) będzie tworzył kolejna wersję zgłoszenia INTRASTAT (odrębnie dla przywozu i odrębnie dla wywozu). Jeżeli jest to pierwsze (pierwotnie składane) zgłoszenie INTRASTAT w okresie sprawozdawczym, posiada ono w tym polu oznaczenie "1". Każdy następny dokument odnoszacy się do tego zgłoszenia w okresie sprawozdawczym powinien mieć kolejny numer. Liczb nie należy poprzedzać zerem.

TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

Częsty błąd:

Niewłaściwa numeracja kolejnych zgłoszeń

Podpole "Nr zgłoszenia w okresie sprawozdawczym" ściśle łączy się z podpolem "Nr wersji zgłoszenia". Jeżeli za dany okres sprawozdawczy zostanie dokonane jedno zgłoszenie INTRASTAT, wówczas nr zgłoszenia oznaczony zostanie jako 1 i nr wersji zgłoszenia jako 1.

Jeżeli za dany okres sprawozdawczy dokonane zostaną 3 częściowe zgłoszenia INTRASTAT, to odpowiednio ich numeracja będzie wyglądała:

 • pierwsze zgłoszenie częściowe - nr zgłoszenia 1 wersja 1,
 • drugie zgłoszenie częściowe - nr zgłoszenia 2 wersja 1,
 • trzecie zgłoszenie częściowe - nr zgłoszenia 3 wersja 1.

Nr wersji zgłoszenia zmieni się tylko wówczas, gdy nastąpi zamiana zgłoszenia INTRASTAT lub dokonana zostanie korekta, np.: do zgłoszenia częściowego INTRASTAT o nr zgłoszenia 2 wersja 1 została złożona korekta. Wówczas zgłoszenie korygujące będzie miało nr 2 (odwołanie się do nr pierwotnego zgłoszenia, którego korekta dotyczy) a nr wersji tego zgłoszenia będzie 2 (w pierwotnym zgłoszeniu 1).

Jeżeli okaże się, że do tego samego zgłoszenia należy złożyć drugą korektę, wówczas nr zgłoszenia korygującego będzie następujący: nr zgłoszenia 2 (odwołanie się do nr pierwotnego zgłoszenia, którego korekta dotyczy) a nr wersji 3.

Z powyższego przykładu wynika, iż złożenie korekty wiąże się wyłącznie ze zmianą nr wersji zgłoszenia (1 - nr wersji pierwotnej, 2 - nr wersji pierwszej korekty, 3 - nr wersji drugiej korekty dotyczącej danego zgłoszenia pierwotnego).

[5.2] Pole 2 - Rodzaj deklaracji?

Przywóz Wywóz

W tym polu należy zaznaczyć znakiem X umieszczonym w odpowiednim kwadracie, czy formularz jest używany do dokonania

 • zgłoszenia INTRASTAT,
 • korekty polegającej na zamianie zgłoszenia INTRASTAT, czy do
 • korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu.

Korekta polegająca na zamianie zgłoszenia INTRASTAT powoduje zastąpienie w całości dotychczasowego, uprzednio złożonego zgłoszenia INTRASTAT (nawet korygowanego).

Korekta zgłoszenia INTRASTAT może odnosić się tylko do aktualnej wersji tego zgłoszenia.

TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

[5.3] Pole 3 - Kod izby celnej?

Przywóz Wywóz

Należy podać, zgodnie z wykazem stanowiącym Aneks „B” do Instrukcji, sześciocyfrowy kod izby celnejwłaściwej miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę osoby zobowiązanej do dokonaniazgłoszenia INTRASTAT lub do jego korekty.

TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

[5.4] Pole 4 - Odbiorca / Nadawca?

Przywóz Wywóz

Odbiorca

Należy podać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz
 • pełny adres osoby zobowiązanej do dokonaniazgłoszenia INTRASTAT w przywozie oraz
 • 10-cyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), poprzedzony kodem PL, i
 • 14-cyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Jeżeli podmiot ten posiada 9-cyfrowy numer REGON, wówczas dla pięciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru należy podać cyfrę „0”.

Jeżeli osoba zobowiązana do dokonania zgłoszenia INTRASTAT w przywozie nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, ale jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE, w tym polu należy wpisać jej pełny adres oraz numer NIP. W tym przypadku numeru REGON nie podaje się.

Pole to należy wypełnić w każdym przypadku, niezależnie od faktu wypełnienia pola nr 5 - Przedstawiciel.

Nadawca

Należy podać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz
 • pełny adres osoby zobowiązanej do dokonaniazgłoszenia INTRASTAT w wywozie oraz
 • 10-cyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), poprzedzony kodem PL, i
 • 14-cyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Jeżeli podmiot ten posiada 9-cyfrowy numer REGON, wówczas dla pięciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru należy podać cyfrę „0”.

Jeżeli osoba zobowiązana do dokonania zgłoszenia INTRASTAT w wywozie nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, ale jest zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT UE, w tym polu należy wpisać jej pełny adres oraz numer NIP. W tym przypadku numeru REGON nie podaje się.

Pole to należy wypełnić w każdym przypadku, niezależnie od faktu wypełnienia pola nr 5 - Przedstawiciel.

[5.5] Pole 5 - Przedstawiciel?

Przywóz Wywóz

Należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT lub korekty zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela.

Należy podać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz
 • pełny adres podmiotu składającego deklarację w imieniu osoby zobowiązanej do dokonania zgłoszenia INTRASTAT oraz
 • 10-cyfrowy Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) i
 • 14-cyfrowy statystyczny numer identyfikacyjny podmiotu zarejestrowanego w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON tego podmiotu. Jeżeli podmiot ten posiada 9-cyfrowy numer REGON, wówczas dla pięciu ostatnich cyfr przeznaczonych dla tego numeru należy podać cyfrę „0”.
Jeżeli przedstawicielem jest pracownik osoby zobowiązanej, pole należy pozostawić niewypełnione.
TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

[5.6] Pole 6 - Łączna wartość fakturowa w PLN?

Przywóz Wywóz

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu nr 19 ze wszystkich pozycji kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT. Pole należy wypełnić jedynie na pierwszej stronie kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach deklaracji pole to należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym naley wpisać wartość „0”.

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji wzgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

[5.7] Pole 7 - Łączna wartość statystyczna w PLN?

Przywóz Wywóz

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez osobę, której wartość dokonanych przywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie .

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu nr 20 ze wszystkich pozycji kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT.

Pole należy wypełnić jedynie na pierwszej stronie kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach deklaracji pole należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość „0”.

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez osobę, której wartość dokonanych wywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w wywozie .

Należy wpisać sumę wartości w PLN określonych w polu nr 20 ze wszystkich pozycji kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT.

Pole należy wypełnić jedynie na pierwszej stronie kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT. Na kolejnych stronach deklaracji pole należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym naley wpisać wartość „0”.

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji wzgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

[5.8] Pole 8 - Łączna liczba pozycji?

Przywóz Wywóz

Jeżeli deklaracja INTRASTATsłuży do dokonania zgłoszenia INTRASTAT, naley wpisać łączną ilość pozycji towarowych. Łączna ilość pozycji towarowych nie może być większa od 9999. Liczb nie należy poprzedzać zerami.

Łączna ilość pozycji podana w tym polu musi zgadzać się z ostatnim numerem pozycji wpisanym w polu nr 9 kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT.

Pole należy wypełnić jedynie na pierwszej stronie kompletu deklaracji zgłoszenia INTRASTAT.

 Na kolejnych stronach zgłoszenia INTRASTAT pole należy pozostawić niewypełnione.

W przypadku braku obrotów w okresie sprawozdawczym należy wpisać wartość „0”.

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia, dodaniu lub anulowaniu pozycji wzgłoszeniu, pole należy pozostawić niewypełnione.

TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

[5.9] Pole 9 - Nr pozycji?

Przywóz Wywóz

Jeżeli formularz deklaracja INTRASTAT wykorzystywany jest do dokonania zgłoszenia INTRASTAT, należy wpisać kolejny numer danej pozycji towarowej. Łączna ilość pozycji towarowych w jednym zgłoszeniu INTRASTAT nie może być większa niż liczba 9999 i ostatni zadeklarowany numer pozycji musi być zgodny złączną liczbą pozycji wpisaną w polu 8.

Jeżeli deklaracja INTRASTAT wykorzystywana jest do dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia lub anulowaniu pozycji w zgłoszeniu, w polu należy wpisać numer korygowanej pozycji zgłoszenia INTRASTAT.

Jeżeli korekta zgłoszenia INTRASTAT ma polegać na dodaniu nowej pozycji wzgłoszeniu INTRASTAT, w polu tym należy wpisać numer dopisywanej pozycji, który powinien być następnym lub kolejnym numerem po numerze ostatniej pozycji w korygowanym zgłoszeniu INTRASTAT. Niedopuszczalne jest wpisanie w tym polu więcej niż jednej korygowanej pozycji albo wpisanie zakresu pozycji.

TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

[5.10] Pole 10 - Opis towaru?

Przywóz Wywóz

Należy wpisać zwyczajową nazwę handlową danego towaru, w sposób umożliwiający jego identyfikację. Opis ten musi umożliwiać klasyfikację towaru według kodu Scalonej Nomenklatury (CN).

Jeżeli zwyczajowa nazwa handlowa nie pozwala na jednoznaczne określenie, jakiego rodzaju jest dany towar i do której pozycji CN należy go przypisać, nazwę tę należy uzupełnić o informacje dotyczące rodzaju materiału, sposobu obróbki, celu wykorzystania lub innych kryteriów służących do kwalifikacji towaru według kodu CN.

TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

Częsty błąd:

Opis towaru niezgodny z kodem CN

Opis towaru w tym polu powinien zawierać zwyczajową nazwę towaru, którego kod CN wpisany jest w polu nr 14.

[5.11] Pole 11 - Kod kraju wysyłki/przeznaczenia?

Przywóz - kod kraju wysyłki Wywóz - kod kraju przeznaczenia

Należy wpisać, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „C” do Instrukcji, dwuliterowy kod kraju, w którym opuszczające go towary stały się przedmiotem wywozu do Polski, jako kraju przeznaczenia towarów.

Jeżeli państwo członkowskie wysyłki nie jest znane, należy wpisać kod kraju członkowskiego zakupu lub nabycia towarów. Krajem członkowskim, w którym dokonano zakupu lub nabycia towaru, jest kraj, w którym mieści się siedziba partnera umowy (sprzedającego lub zbywcy), z którym została zawarta umowa (z wyjątkiem typowych umów o przewóz towarów), na podstawie której realizowany jest przywóz towarów do kraju.

Należy wpisać, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „C” do Instrukcji, dwuliterowy kod kraju, w którym towary wywożone z Polski zostaną dopuszczone do konsumpcji, zużyte, poddane obróbce lub przetworzeniu.

Jeżeli kraj przeznaczenia nie jest znany, uważa się, że krajem przeznaczenia jest ostatni znany w momencie wywozu kraj członkowski, na którego terytorium zostały towary fizycznie wprowadzone.

[5.12] Pole 12 - Kod warunków dostawy?

Przywóz Wywóz

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegłowego w przywozie .

Należy wpisać zgodny z umową literowy kod warunków dostaw wg INCOTERMS 2000, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „D” do Instrukcji.

Jeżeli ze względów handlowych umowa zawarta jest na innych warunkach niż określone w INCOTERMS 2000, należy wpisać symbol INCOTERMS 2000 najbardziej zbliżony do warunków zawartych w umowach.

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych wywozów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w wywozie .

Należy wpisać zgodny z umową literowy kod warunków dostaw wg INCOTERMS 2000, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „D” do Instrukcji.

Jeżeli ze względów handlowych umowa zawarta jest na innych warunkach niż określone w INCOTERMS 2000, należy wpisać symbol INCOTERMS 2000 najbardziej zbliżony do warunków zawartych w umowach.

Częsty błąd:

Warunki dostawy niezgodne z rodzajem transportu

Popełniane są błędy typu: warunki dostawy kod FOB (franco statek) a rodzaj transportu 2 (transport kolejowy). Należy zwrócić uwagę na to, czy warunki dostawy nie wykluczają rodzaju transportu.

[5.13] Pole 13 - Kod rodzaju transakcji?

Przywóz Wywóz

Należy podać kod rodzaju transakcji związanej z danym przywozem towarów, zgodnie z Aneksem „E” do Instrukcji.

Należy podać kod rodzaju transakcji związanej z danym wywozem towarów, zgodnie z Aneksem „E” do Instrukcji.

[5.14] Pole 14 - Kod towaru?

Przywóz Wywóz

Należy wpisać ośmiocyfrowy kod towaru opisanego w polu 10 (opis towaru), zgodnie z kodem określonym w Scalonej Nomenklaturze (CN), stanowiącej załącznik Nr 1 do rozporządzenia Rady EWG Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 256 z dnia 7 września 1987 r., str. 1 i n.), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1810/2004 z dnia 7 września 2004 r. zmieniającym załącznik Nr I do rozporządzenia Rady EWG Nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L 327 z 30.10.2004) albo, w przypadkach szczególnych, kod towarowy określony w części II ust. 2 oraz ust. 6 i 7 Instrukcji.

TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

Częsty błąd:

Błędny kod CN

W polu nr 14 powinien być wpisywany 8-znakowy kod CN. Często w polu tym wpisywany jest błędnie kod powstały z kombinacji kodu PCN lub kod nieistniejący w Nomenklaturze Scalonej.

[5.15] Pole 15 - Kod rodzaju transportu?

Przywóz Wywóz

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie .

Należy wpisać jednocyfrowy kod rodzaju transportu, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „F” do Instrukcji.

Rodzaj transportu jest to aktywny rodzaj transportu, przy użyciu którego towar został wprowadzony na terytorium statystyczne kraju. W przypadku transportu kombinowanego aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw (np. „ciężarówka na statku morskim” - aktywnym środkiem transportu jest statek, w przypadku „ciągnika z naczepą” - aktywnym środkiem jest ciągnik).

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych wywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie .

Należy wpisać jednocyfrowy kod rodzaju transportu, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „F” do Instrukcji.

Rodzaj transportu jest to aktywny rodzaj transportu, przy użyciu którego towar opuścił terytorium statystyczne kraju. W przypadku transportu kombinowanego aktywnym środkiem transportu jest ten, który porusza cały zestaw (np. „ciężarówka na statku morskim” - aktywnym środkiem transportu jest statek, w przypadku „ciągnika z naczepą” - aktywnym środkiem jest ciągnik).

[5.16] Pole 16 - Kod kraju pochodzenia?

Przywóz Wywóz

Należy wpisać dwuliterowy kod kraju, zgodnie z wykazem zamieszczonym w Aneksie „G” do Instrukcji, w którym towar został całkowicie uzyskany lub wyprodukowany.

Towar, w produkcję którego zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym został poddany ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu. Jeżeli kraj pochodzenia nie jest znany, należy podać kod kraju członkowskiego Unii Europejskiej będącego krajem wysyłki towarów.

Pole należy pozostawić niewypełnione

[5.17] Pole 17 - Masa netto (w kg)?

Przywóz Wywóz

Należy podać masę netto towaru opisanego w polu nr 10 (opis towaru), wyrażoną w pełnych kilogramach. Przez masę netto rozumie się masę towaru bez opakowania.

W przypadku gdy masa towaru wynosi mniej niż 0,50 kilograma, należy wpisać „0”. Jeżeli masa wynosi 0,50 kilograma lub więcej, lecz mniej niż1 kilogram, należy wpisać „1”. Dla mas większych od 1 kilograma wartości po przecinku należy zaokrąglać według zasad matematycznych.

Wypełnienie tego pola nie jest wymagane dla kodów towarowych, określonych w Aneksie „H” do Instrukcji.

TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

[5.18] Pole 18 - Ilość w uzupełniającej jednostce miary?

Przywóz Wywóz

Należy podać ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiązującej wersji Scalonej Nomenklatury (CN), jeżeli dla danego kodu towarowego przewiduje ona dodatkową jednostkę miary (w przeciwnym razie pola tego nie należy wypełniać).

Wartości po przecinku należy zaokrąglać zgodnie z zasadami matematycznymi, np. w przypadku gdy ilość towaru podanego w litrach wynosi mniej niż 0,5 litra, należy wpisać „0”. Jeżeli ilość towaru wynosi 0,5 litra lub więcej, należy wpisać „1”.

TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

Częsty błąd:

Brak danych w polu nr 18

Jeżeli CN przewiduje dodatkową (uzupełniającą) jednostkę miary, to trzeba to pole wypełnić.

[5.19] Pole 19 - Wartość fakturowa w PLN?

Przywóz Wywóz

Należy wpisać wartość fakturową netto wszystkich transakcji objętych jedną pozycją (tj. bez uwzględnienia podatku VAT i podatku akcyzowego).

Wartość fakturowa jest to kwota, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów iusług.

Jeżeli na fakturze oprócz wartości towaru podana jest wartość transportu i suma tych wartości stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w polu wartość fakturowa należy podać wartość łączną, tj. wartość towarułącznie z wartością transportu.

W przypadku towarów przywożonych w celu uszlachetniania należy podać wartość powierzonego surowca. Natomiast w przypadku towarów przywożonych po uszlachetnianiu należy podać wartość powierzonego surowca i koszt usługi.

Jeżeli wartość przywożonych towarów nie jest fakturowana, należy podać wartość towarów, która byłaby zafakturowana, gdyby towary podlegały dowolnej transakcji kupna-sprzedaży.

Wartość fakturową podaje się wpełnych złotych polskich. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób,że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych.

Jeżeli wartość na fakturze podana jest w innej walucie niż PLN, kwotę faktury należy przeliczyć na złote polskie. Przeliczenie powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług albo zasad określonych dla celów związanych z cłem.

Należy wpisać wartość fakturową netto wszystkich transakcji objętych jedną pozycją (tj. bez uwzględnienia podatku VAT i podatku akcyzowego).

Wartość fakturowa jest to kwota, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

 Jeżeli na fakturze oprócz wartości towaru podana jest wartość transportu i suma tych wartości stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług, to w polu wartość fakturowa należy podać wartość łączną, tj. wartość towaru łącznie z wartością transportu.

W przypadku towarów wywożonych w celu uszlachetniania należy podać wartość powierzonego surowca. Natomiast w przypadku towarów wywożonych po uszlachetnianiu należy podać wartość powierzonego surowca i koszt usługi.

Jeżeli wartość wywożonych towarów nie jest fakturowana, należy podać wartość towarów, która byłaby zafakturowana, gdyby towary podlegały dowolnej transakcji kupna-sprzedaży.

Wartość fakturową podaje się w pełnych złotych polskich. Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych.

Jeżeli wartość na fakturze podana jest w innej walucie niż PLN, kwotę faktury należy przeliczyć na złote polskie. Przeliczenie powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług albo zasad określonych dla celów związanych z cłem.

[5.20] Pole 20 - Wartość statystyczna w PLN?

Przywóz Wywóz

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów towarów przekroczył a wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie oraz - od 1 kwietnia 2005 r. - w pozycji towarowej, której przedmiotem jest towar przywieziony w celu uszlachetnienia lub po uszlachetnieniu, niezależnie od rodzaju przekroczonego przez osobę zobowiązaną progu statystycznego.

Wartością statystyczną w przywozie (wartość CIF) jest wartość towarów w miejscu i czasie wprowadzenia na polski obszar statystyczny.

Wartość tę oblicza się:

 — w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż) — na podstawie wartości towarów z faktury,

— wpozostałych przypadkach — na podstawie kwoty /wartości, która byłaby zafakturowana w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż). Wartość statystyczna uwzględnia dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się poza polskim obszarem statystycznym.

Należy więc włączyć poniesione poza polskim obszarem statystycznym:

 • koszty opakowania,
 • opłaty transportowe,
 • opłaty za dokowanie,
 • opłaty za załadunek i magazynowanie,
 • wszelkie koszty, zyski i wydatki,łącznie z ubezpieczeniem i prowizją,powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy towarów na pokład statku lub samolotu).

Jeżeli wartość fakturowa zawiera wyodrębnione koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione na polskim obszarze statystycznym, to kosztów tych nie należy ujmować w wartości statystycznej.

Wartość statystyczna nie obejmuje podatków i opłat należnych w przywozie, takich jak:cło, VAT, akcyza i inne opłaty o podobnym charakterze.

W przypadku towarów przetwarzanych (procedury uszlachetniania) wartość statystyczna jest ustalana tak, jakby towary były w całości wytworzone w kraju przetworzenia, tj. z podaniem wartości powierzonego materiału oraz usługi.

W przypadku towarów stanowiących nośniki informacji (np. dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, kasety audio i video, CD-ROM) przywożonych w celu dostarczenia informacji, wartość statystyczna powinna opierać się nacałości kosztów towarów, tzn. powinna uwzględniać nie tylko wartość nośnika, ale i przekazywanej informacji.

W przypadku zwrotów towarów wartość statystyczna jest równa wartości, która została podana przy wywozie towaru.

Jeżeli wartość fakturową ustalono na bazie dostawy CPT, CIP, DDU lub DDP, a miejsce przeznaczenia zlokalizowane jest na polskim obszarze statystycznym, wartość tę uważa się za wartość ustaloną na bazie CIF, o ile koszty frachtu i ubezpieczenia ponoszone na polskim obszarze statystycznym przez dostawcę zagranicznego niezostały wyodrębnione na fakturze.

Wartość statystyczną pozycji towarowej należy podać w pełnych złotych polskich (PLN), bez miejsc po przecinku.

Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób,że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podnosi się dopełnych złotych.

Pole należy wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez podmiot, którego suma wartości dokonanych wywozów towarów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w wywozie oraz - od 1 kwietnia 2005 r. - w pozycji towarowej, której przedmiotem jest towar wywieziony w celu uszlachetnienia lub po uszlachetnieniu, niezależnie od rodzaju przekroczonego przez osobę zobowiązaną progu statystycznego.

Wartością statystyczną w wywozie (wartość FOB) jest wartość towarów w miejscu i czasie, w którym towary opuszczają polski obszar statystyczny.

Wartość tę oblicza się:

- w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż) na podstawie wartości towarów z faktury,

- w pozostałych przypadkach na podstawie kwoty/wartości, która byłaby zafakturowana w przypadku rodzaju transakcji o kodzie 11 (kupno/sprzedaż). Wartość statystyczna uwzględnia dodatkowe koszty dotyczące tej części przewozu, która odbywa się na polskim obszarze statystycznym.

Należy więc włączyć:

 • koszty opakowania,
 • krajowe opłaty transportowe,
 • opłaty za dokowanie,
 • opłaty za załadunek i magazynowanie,
 • wszelkie koszty, zyski i wydatki, łącznie z ubezpieczeniem i prowizją, powstałe do miejsca przekroczenia granicy polskiego obszaru statystycznego (dostawy towarów na pokład statku lub samolotu).

Jeżeli wartość fakturowa zawiera wyodrębnione koszty frachtu i ubezpieczenia poniesione poza polskim obszarem statystycznym, to kosztów tych nie należy ujmować w wartości statystycznej.

Wartość statystyczna nie obejmuje podatków i opłat należnych w wywozie, takich jak:cło, VAT, akcyza i inne opłaty o podobnym charakterze.

W przypadku towarów przetwarzanych (procedury uszlachetniania) wartość statystyczna jest ustalana tak, jakby towary były w całości wytworzone w kraju, tj. z podaniem wartości powierzonego materiału oraz usługi.

W przypadku towarów stanowiących nośniki informacji (np. dyskietki, taśmy komputerowe, filmy, kasety audio i video, CD-ROM) wysyłanych w celu dostarczenia informacji, wartość statystyczna powinna opierać się na całości kosztów towarów, tzn. powinna uwzględniać nie tylko wartość nośnika, ale i przekazywanej informacji.

W przypadku zwrotów towarów wartość statystyczna jest równa wartości, która została podana przy przywozie towaru.

Przypadki ustalenia wartości fakturowej na bazie warunków dostaw: EXW, FCA i FAS z podaną miejscowością polską, uważa się za równoważne z zastosowaniem warunków FOB.

Wartość statystyczną pozycji towarowej należy podać w pełnych złotych polskich (PLN), bez miejsc po przecinku.

Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podnosi się do pełnych złotych.

[5.21] Pole 21 - Wypełniający?

Pole 21 wypełnia osoba odpowiedzialna za wypełnianie deklaracji ( nie zawsze jest to osoba zobowiązana ). Pole to wypełniamy tylko na pierwszej stronie deklaracji a nie na wszystkich (np. 50) stronach.

Przywóz Wywóz

Należy wpisać czytelnie imię, nazwisko, telefon, fax i e-mail osoby odpowiedzialnej za wypełnienie deklaracji INTRASTAT oraz miejscowość i datę wypełnienia deklaracji. Jeżeli wypełniającym jest agent celny, obok informacji o imieniu i nazwisku osoba ta podaje dodatkowo numer wpisu na listę agentów celnych. Osoba odpowiedzialna za wypełnienie deklaracji potwierdza zadeklarowane dane czytelnym podpisem.

TAK SAMO JAK W PRZYWOZIE

Częsty błąd:

Brak daty i podpisu na deklaracjach papierowych

Aby zgłoszenie pisemne INTRASTAT było formalnie poprawne, należy wypełnić wszystkie podpola w polu nr 21.

[6] KOREKTA INTRASTAT?

[6.1] Na czym polega korekta deklaracji INTRASTAT?

Korekta deklaracji INTRASTAT polegać może na:

 • - zamianie zgłoszenia poprzez zastąpienie w całości uprzednio dokonanego zgłoszenia
 • - zmianie poszczególnych danych w jednej lub wielu pozycjach
 • - dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT
 • - anulowaniu jednej lub kilku pozycji zgłoszenia.

  Korekty dokonać należy odpowiednio na deklaracjach INTRASTAT PRZYWÓZ lub INTRASTAT WYWÓZ lub przy pomocy zgłoszeń elektronicznych XML.

  [7] ELEKTRONICZNE DEKLARACJE INTRASTAT?

  [7.1] W jaki sposób należy zgłosić deklaracje INTRASTAT elektronicznie?

  Elektroniczne zgłoszenie INTRASTAT należy sporządzić zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji zgłoszeń elektronicznych w standardzie XML, opublikowanym na stronach internetowych ministerstwa finansów.

  [7.2] Gdzie należu złożyć wniosek o nadanie loginu do systemu INTRASTAT?

  Przy zgłoszeniu elektronicznym, jeżeli osobę zobowiązaną reprezentuje pracownik firmy nie posiadający loginu w systemie Celina-Web-Cel należy złożyć pisemny wniosek do właściwego miejscowo dyrektora urzędu celnego o nadanie numeru identyfikacyjnego do podsystemu INTRASTAT. Wraz z wnioskiem należy złożyć pisemne oświadczenie bezpieczeństwa oraz upoważnienie pracownika do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w imieniu osoby zobowiązanej.

 •